Løst: lag enkel kalkulator i python

Hovedproblemet knyttet til å lage en enkel kalkulator i Python er at det kan være vanskelig å skrive koden riktig. Python er et kraftig språk, men det kan være vanskelig for nybegynnere å forstå og bruke. I tillegg kan kodefeil føre til feil resultater eller uventet oppførsel. Videre kan det å skrive kode for mer komplekse operasjoner som divisjon eller kvadratrøtter kreve ytterligere kunnskap om matematikk og algoritmer. Til slutt kan feilsøking av koden også være tidkrevende og utfordrende.

# This program adds two numbers 
num1 = float(input("Enter first number: ")) 
num2 = float(input("Enter second number: ")) 
  
# Adding the two numbers 
sum = num1 + num2 
  
# Display the sum 
print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(num1, num2, sum))

# Linje 1: Dette programmet legger til to tall
# Linje 2: num1 tildeles verdien av en flytende input fra brukeren
# Linje 3: num2 tildeles verdien av en flytende input fra brukeren
# Linje 5: Summen av num1 og num2 beregnes og lagres i variabelsummen
# Linje 7: Summen av num1, num2 og sum skrives ut til konsollen ved bruk av strengformatering

Aritmetiske operatorer i Python

Aritmetiske operatorer brukes til å utføre matematiske operasjoner på numeriske verdier (konstanter og variabler). Python støtter følgende aritmetiske operatorer:

– Addisjon (+): Legger til to operander.
– Subtraksjon (-): Trekker den andre operanden fra den første.
– Multiplikasjon (*): Multipliserer to operander.
– Divisjon (/): Deler den første operanden med den andre.
– Modulus (%): Returnerer resten av å dele den første operanden med den andre.
– Eksponent (**): Hever et tall til en potens spesifisert av et annet tall.
– Etasjeinndeling (//): Deler og returnerer bare heltallsdelen av et divisjonsresultat, og forkaster eventuell brøkdel.

Hvordan lager du en enkel kalkulator?

Å lage en enkel kalkulator i Python er en fin måte å lære det grunnleggende om programmering. Slik gjør du det:

1. Start med å lage en funksjon som tar to tall som argumenter og returnerer resultatet av regnestykket. Hvis du for eksempel vil legge til to tall, kan funksjonen din se slik ut:
def add(tall1, nummer2):
returner num1 + num2
2. Lag en løkke som lar brukeren fortsette å skrive inn tall til de skriver inn 'q' eller 'quit'. Denne sløyfen skal også skrive ut resultatet av hver beregning etter hvert.
mens sant:
num1 = input("Skriv inn det første tallet (eller q for å avslutte): ")

hvis num1 == 'q' eller num1 == 'avslutt':
bryte

num2 = input(“Skriv inn andre tall: “)

resultat = add(int(tall1), int(tall2))

print(“Resultatet er”, resultat)
3. Spør til slutt brukeren hvilken operasjon de ønsker å utføre og ring den aktuelle funksjonen basert på svaret. For eksempel:
operation = input(“Hvilken operasjon vil du utføre? (+, -, *, /): “)
hvis operasjon == “+”:
resultat = add(int(tall1), int(tall2))
elif operasjon == “-“:
    resultat = subtrahere(int(tall1), int(tall2))
    # etc…

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar