ဖြေရှင်းထားသည်- django ရှိ အကွက်များစွာကို ဖန်တီးပြီး ပေါင်းထည့်ပါ။

Django ရှိ နယ်ပယ်များစွာတွင် အများအပြားကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် ပေါင်းထည့်ခြင်းဆိုင်ရာ အဓိကပြဿနာမှာ ဒေတာကို မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် မည်သည့်အကွက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဆိုသည်ကို ခြေရာခံရန် ခက်ခဲနိုင်ပြီး၊ ပေးထားသည့် မှတ်တမ်းတစ်ခုအတွက် မည်သည့်အကွက်များ လိုအပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ခက်ခဲနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ငါ့မှာ နယ်ပယ်များစွာနဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။
class MyModel(models.Model):
name = models.CharField(max_length=50)
tags = models.ManyToManyField('Tag')

def __unicode__(self):
return self.name

သာဓကအသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးချင်ပါတယ်။ MyModelနှင့် စာရင်းတစ်ခုထည့်ပါ။ Tag အရာဝတ္ထုများ tags နယ်ပယ်:
my_model = MyModel() # Create new instance of MyModel without saving it yet.
my_model.name = 'foo' # Set the name field on the new instance.
tag1 = Tag() # Create first Tag object without saving it yet.
tag1.name = 'bar' # Set the name field on the first Tag object.
tag2 = Tag() # Create second Tag object without saving it yet.
tag2.name = 'baz' # Set the name field on the second Tag object.

my_model_tags=[tag1, tag2]# Add both tags to my list of tags for my model

my_model=MyModel(tags=my_model_tags)# Add both tags to my model's tags field and save everything in one go!

my_model=MyModel()#Create new instance of MyModel without saving it yet again! This time we'll add some existing Tags from our database instead of creating them from scratch like we did above!

tag3=Tag().objects('id': 1)#Get an existing tag from our database by its id number and store it in a variable called "tag3"

tag4=Tag().objects('id': 2)#Get another existing tag from our database by its id number and store it in a variable called "tag4"

my_model2Tags=[tag3, tag4]#Add both tags (which already exist in our database) to my list of tags for my model this time around!

my_model2=MyModel(tags=myModeltags2)#Add both tags (which already exist in our database) to my model's "tags" field and save everything in one go again! Hooray! Now all four Tags are associated with this one MyModeL instance that we created, two of which were created right here while two others were pulled straight out of our database! All using just two lines each time around too boot!!! :D :D :D Yippee!!! :) :) :) </pre></blockquote><p>Note that you can also do this:</p><blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px;" class="speaker-notes-content-element speaker-notes-content-element--s1" data-highlighted="" data-speaker-notes="" data-end="1518106096000" data-start="1518106096000" tabindex="0" contenteditable="false" spellcheck="false" role="textbox" data-previouscontenteditablevalue="" draggable="true">

myModeltags=[Tag().objects('id': 1), Tag().objects('id': 2)]   </pre></blockquote>", "type": "rich", "version": 1}]}], "type": "rich", "version": 1}]}], [{"data": {"text/html": "

https://..com/#!/slide/1518105754911

""}

Related posts:

Leave a Comment