Datryswyd: sut i newid delwedd gefndir yn html

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â newid delweddau cefndir yn HTML yw y gall fod yn anodd sicrhau bod y ddelwedd yn cael ei harddangos yn gywir ar draws pob porwr a dyfais. Yn ogystal, os yw'r ddelwedd yn rhy fawr neu'n rhy fach, gall achosi problemau gyda chyflymder a pherfformiad llwytho tudalen. Yn olaf, mae sawl ffordd o osod delwedd gefndir yn HTML (ee, defnyddio CSS neu steilio mewnol), felly gall fod yn anodd gwneud yn siŵr bod y dull cywir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer sefyllfa benodol.

Darllenwch fwy

Datryswyd: sut i anfon ffeil html gyda express

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag anfon ffeiliau HTML gyda Express yw nad yw Express yn cefnogi gwasanaethu ffeiliau sefydlog fel HTML, CSS a JavaScript yn frodorol. I weini ffeiliau statig, rhaid i chi ddefnyddio offer canol fel express.static() neu'r offer canol cyflym.statig a ddarperir gan y pecyn gweini-statig. Bydd y nwyddau canol hwn yn caniatáu ichi nodi cyfeiriadur lle mae'ch ffeiliau sefydlog wedi'u lleoli ac yna mapio ceisiadau am y ffeiliau hynny i'r cyfeiriadur hwnnw.

Darllenwch fwy

Datryswyd: html ychwanegu delwedd o ffynhonnell bell

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag ychwanegu delweddau HTML o ffynonellau anghysbell yw y gall arwain at amseroedd llwytho tudalennau araf. Mae hyn oherwydd bod yn rhaid i'r porwr wneud cais ar wahân am bob delwedd, a all adio'n gyflym os oes delweddau lluosog ar y dudalen. Yn ogystal, os yw'r ffynhonnell bell i lawr neu os oes ganddi gysylltiad araf, gall hyn ohirio amseroedd llwytho tudalennau ymhellach. Yn olaf, mae yna hefyd risg uwch o wendidau diogelwch gan fod y delweddau'n cael eu tynnu o ffynhonnell allanol.

Darllenwch fwy

Datryswyd: sut i roi lliw i destun mewn html

Y brif broblem sy'n ymwneud â rhoi lliw i destun yn HTML yw bod yna amrywiaeth o wahanol ffyrdd o'i wneud, a gall fod yn ddryslyd i'r rhai nad ydynt yn gyfarwydd â'r iaith. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio'r tag gyda phriodoledd lliw, neu gallwch ddefnyddio steilio CSS gyda'r priodwedd lliw. Yn ogystal, gall gwahanol borwyr ddehongli lliwiau'n wahanol, felly gall yr hyn sy'n edrych yn dda ar un porwr edrych yn wahanol ar borwr arall.

Darllenwch fwy

Datryswyd: html ngfor gyda mynegai

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â defnyddio cyfarwyddeb ngFor gyda mynegai yw y gall arwain at ganlyniadau annisgwyl pan fydd y data'n cael ei ailadrodd dros newidiadau. Mae hyn oherwydd nad yw'r mynegai'n cael ei ddiweddaru'n awtomatig pan fydd eitemau'n cael eu hychwanegu neu eu tynnu o'r arae, felly os ychwanegir eitem newydd ym mynegai 0, bydd mynegeion yr holl eitemau eraill yn cael eu symud i lawr fesul un. Gall hyn arwain at ddangos data anghywir yn eich golwg neu ymddygiad annisgwyl yn eich cais.

Darllenwch fwy

Datryswyd: seibiwch jquery fideo html5

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag oedi fideo HTML5 gan ddefnyddio jQuery yw nad yw'n cael ei gefnogi ym mhob porwr. Er bod y rhan fwyaf o borwyr modern yn cefnogi fideo HTML5, efallai na fydd rhai fersiynau hŷn o Internet Explorer a phorwyr eraill. Yn ogystal, nid oes gan jQuery ddull adeiledig ar gyfer seibio fideo HTML5, felly mae'n rhaid i ddatblygwyr ddefnyddio datrysiad fel gosod eiddo cyfredol yr elfen fideo i 0 neu ddefnyddio llyfrgell allanol fel MediaElement.js i oedi'r fideo.

Darllenwch fwy

Datryswyd: autoplay sain html

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag awtochwarae sain HTML yw y gall fod yn aflonyddgar ac yn annifyr i ddefnyddwyr. Gall synau sy'n cael eu chwarae'n awtomatig ddechrau'n annisgwyl, gan dorri ar draws profiad y defnyddiwr a thynnu eu sylw oddi ar y cynnwys y maent yn ceisio ei ddefnyddio. Yn ogystal, gall rhai porwyr rwystro synau sy'n cael eu chwarae'n awtomatig yn gyfan gwbl, gan eu gwneud yn anhygyrch i ddefnyddwyr. Yn olaf, mae ystyriaethau hygyrchedd wrth ddefnyddio sain wedi'i chwarae'n awtomatig; os oes gan ddefnyddiwr nam ar ei glyw neu os yw mewn amgylchedd swnllyd, efallai na fydd yn gallu clywed y sain o gwbl.

Darllenwch fwy

Datryswyd: alinio testun html i'r dde

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag alinio testun HTML yn gywir yw y gall achosi problemau gyda darllenadwyedd. Pan fydd testun wedi'i alinio i'r dde, gall fod yn anodd i ddarllenwyr ddilyn llif y cynnwys, gan fod yn rhaid i'w llygaid symud yn ôl ac ymlaen o'r chwith i'r dde er mwyn ei ddarllen. Yn ogystal, pan fydd testun wedi'i alinio i'r dde, yn aml ceir dosbarthiad anwastad o ofod gwyn ar y naill ochr i'r testun a all ei gwneud yn anodd i ddarllenwyr ganolbwyntio ar yr hyn y maent yn ei ddarllen.

Darllenwch fwy

Datryswyd: datalist html

Roedd y brif broblem yn ymwneud â'r HTML elfen yw nad yw'n cael ei gefnogi gan bob porwr. Ar hyn o bryd, dim ond Chrome, Firefox, ac Edge sy'n cefnogi'r elfen. Yn ogystal, nid yw rhai porwyr symudol yn cefnogi'r elfen ychwaith. Mae hyn yn golygu na fydd defnyddwyr ar borwyr nad ydynt yn cael eu cefnogi yn gallu defnyddio swyddogaeth rhestr ddata.

Darllenwch fwy