Nalutas: django extract array mula sa post matrix

Ang pangunahing problema ay kinukuha ni Django ang array mula sa post matrix bilang listahan ng Python, sa halip na bilang NumPy array. Maaari itong humantong sa mga problema kung kailangan mong gumawa ng anumang uri ng mga pagpapatakbo ng matematika sa array, dahil ang mga array ng NumPy ay mas mahusay para sa ganoong uri ng trabaho.

Mayroon akong matrix sa aking HTML page na pino-post ko sa aking Django view. Ang matrix ay isang listahan ng mga listahan, at gusto kong kunin ang mga indibidwal na listahan mula sa nai-post na data. Paano ko ito magagawa?
Narito ang mayroon ako sa ngayon:
def myview(request):
if request.method == 'POST': # If the form has been submitted...
form = MyForm(request.POST) # A form bound to the POST data

if form.is_valid(): # All validation rules pass

# Process the data in form.cleaned_data

return HttpResponseRedirect('/thanks/') # Redirect after POST

else:
form = MyForm() # An unbound form

return render(request, 'mytemplate.html', {'form':form})

In mytemplate.html, Mayroon akong isang matrix ng mga checkbox na ganito ang hitsura:
<table><tr><td>1,1 <input type="checkbox" name="matrix[0][0]" value="1" /> </td> <td> 1,2 <input type="checkbox" name="matrix[0][1]" value="1" />" </td>" <"td"="" 1,3="" "="" input="" type="checkbox" name=matrix[0][2] value=1 /"" ""="" td="" tr="" table="" xtml-space:"preserve"" xmlns:xtml-space="http://www." w3corg/xml/1998/namespace"" xmlns_w3corg="/xmlns/" xml:"lang=en-us"" lang=en-us"" http://www."" w3corg/1999xhtml"" xmlns_w3corg="/1999/" html:"xmlns=http://www."" w3corg/" lang=en-us""" class="container">2,1 &"nbsp;" 2,2 "nbsp;" 2," 3 "nbsp;" 3," 1 "nbsp;" 3," 2 "nbsp;" 3," 3 "nbsp;" 4," 1 "nbsp;" 4," 2 "nbsp;" 4," 3 "" nbsp ; "" 5 , "" 1 "" nbsp ; "" 5 , "" 2 "" nbsp ; "" 5 , """ 6 ," """ 7 ," """ 8 ," """ 9 ," """ 10 ," """ 11 ," """ 12 ," """ 13 ," """ 14 , "
rntttt14,2
rn t t t 14

Related posts:

Leave a Comment