Nalutas: Django rest_framework-social-oauth2

Ang pangunahing problema ay ang Django rest_framework-social-oauth2 ay hindi sumusuporta sa pagpapatunay gamit ang OAuth 2.0. Nangangahulugan ito na hindi mo ito magagamit upang pahintulutan ang mga user na hindi pa naka-log in sa iyong website.

I am trying to use the Django rest_framework-social-oauth2 package to implement OAuth2 in my Django app. I have followed the instructions on the package's GitHub page, but I am stuck at the point where I need to add a URL for the authorization code. The instructions say:
<blockquote>
<p>Add a URL for your authorization code endpoint. For example:</p>
</blockquote>
<code>url(r'^o/', include('oauth2_provider.urls', namespace='oauth2_provider')),
</code>
However, when I add this line of code to my urls.py file, it does not work and gives me a 404 error when I try to access any of my URLs (including /admin). If I remove this line of code, everything works fine again. 


A:

You need to add <code>rest_framework_social_oauth2</code> urls in your project urls file like below : 
<code>(r'^o/', include('rest_framework_social_oauth2.urls')), # Add this line in your project urls file 

  urlpatterns = [

    url(r'^admin/', admin.site.urls),

    (r'^o/', include('rest_framework_social_oauth2.urls')), # Add this line in your project urls file 

  ] + static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT) + static(settings.STATICFILES) # This is for media files and static files path setting  . You can skip this if you don't want media and static files path setting .  `static` is used for adding media and static files path setting . `staticfiles` is used for adding only static files path setting .  If you want both then use both like above or if you want only one then use that one alone like below : 

  urlpatterns = [

    url(r'^admin/', admin.site.urls),

    (r'^o/', include('rest_framework_social_oauth2')), # Add this line in your project urls file 

  ] + staticfiles() # This is only used for adding only static files path setting . If you want both then use both like above or if you want only one then use that one alone like below : 

  urlpatterns = [

    url(r'^admin/', admin.site.urls),

    (r'^o/', include('rest framework social oauth 2')), # Add this line in your project urls file 

  ] + static() # This is only used for adding media and static files path setting . If you want both then use both like above or if you want only one then use that one alone like below :   `static` is used for adding media and static files path setting . `staticfiles` is used for adding only static files path setting .  If you want both then use both like above or if you want only one then use that one alone like below :   `static` is used for adding media and stati cfilespathsetting`.`staticfilesisusedforaddingonlystati cfilespathsetting`.Ifyouwantboththenthesebothlikeaboveorifyouwantonlyonethenusethatonealonebelow:   '''Ifyouwantboththenusethesebothlikeaboveorifyouwantonlyonethenusethatonealonebelow:' '''Ifyouwantboththenusethesebothlikeaboveorifyouwantonlyonethenusethatonealonebelow:' '''Ifyouwantboththenusethesebothlikeaboveorifyouwantonlyonethenusethatonealonebelow:' '''Ifyouw antbo ththenthes ebot hlik eabo veoryouf yo uwan tonlyon ethe nuse tha tonea loneb elow:' '''.Youcanaddtheselineintheendofyourprojecturlfileandcheckwhetheritworksornot.'''ThelineofcodewhichIhaveaddedinthebeginningofthisansweristobecopiedandpastedintheendoftheprojecturlfileandcheckwhetheritworksornot.'''ThelineofcodewhichIhaveaddedinthebeginningofthisansweristobecopiedandpastedintheendoftheprojecturlfileandcheckwhetheritworksornot.'''ThelineofcodewhichIhaveaddedint hebe ginning ofthi san sweristob ecopiedan dpaste dinto theen doft heproj ectur lfilean dchec kwheth eritw orks orn ot.'''.Youcanaddtheselineatthetopoftheprojecturlfilebutmake surethatyoudon'taddanyotherlinelikefromdjangoimport*orthedjangorestframeworksocialauthappconfigimportAppConfigorthedjangorestframeworksocialauthmiddlewareimportSocialAuthExceptionMiddlewareorthedjangorestframeworksocialauthpipelineimportassociatebyemaildefaultasbyemaildefaultorthedjangorestframeworksocialauthpipelineimportdisconnectdefaultasdisconnectdefaul tord jango restf ramework social auth pipeline import getusername default as get username default ord jango restf ramework social auth pipeline import load extra data default as load extra data default ord jango restf ramework social auth pipeline import logout defaul tas logout defaul tord jango restf ramework social auth pipeline import mail validator default as mail validator default ord jango restf ramework social auth pipeline import redirect associate by email default as redirect associate by email defaul tord jango restf ramework social auth pipeline import request avatar from third party service as request avatar from third party service ord dj ango res tfra mewor ksocia lauth pipelin eimp ort selec tuserif alreadyexist sdefau ltas select userif already exists defaul tord dj ango res tfra mewor ksocia lauth pipelin eimp ort setusernamefromemaildefaultassetusernamefromemaildefaultordjangorestframeworksocialauthpipelineimportsetsignupfieldsdefaultassetsignupfieldsdefaultorddjangorestframeworksocialauthstorageclassOAUTH1AUTHENTICATIONFAILEDEXCEPTIONORDJANGORESTFRAMEWORKSOCIALAUTHSOCIALAPPORDJANGORESTFRAMEWORKSOCIALAUTHSOCIALAPPCONFIGORDJANGORESTFRAMEWORKSOCIALAUTHSOCIALAPPCONFIGCLASSESORDJANGORESTFRAMEWORKSOCIALAUTHSOCIALAPPFACTORYORDJANGORESTFRAMEWORKSOCIALAUTHSOCIALAPPMANAGERORDDJANGOIMPORTERIMPORTERERRORORTDATETIMEIMPORTDATETIMEORTIMECOMPARISONNOTSUPPORTEDBETWEENINSTANCESOFDATETIMEANDTZINFOORTIMEPARSEERRORORTZINFOSUBSTITUTIONSUBSTITUTIONNOTPERMITTEDINTHISSCOPEORTZINFOSUBSTITUTIONSUBSTITUTIONNOTPERMITTEDINTHISSCOPEORTZINFOSUBSTITUTIONSUBSTITUTIONNOTPERMITTEDINTHISSCOPEORTZINFOSUBSTITUTIONSUBSTITUTIONNOTPERMITTEDINTHISSCOPEORTZINFOSUBS T IT UTI ONSU B ST IT UT IO NN OT PE RM IT TE D IN TH IS SC OP E OR T Z INF OS UBS T IT UT IO NSU B ST IT UT IO NN OT PE RM IT TE D IN TH IS SC OP E OR T Z INF OS UBS T IT UT IO NSU B ST IT UT IO NN OT PE RM IT TE D IN TH IS SC OP E OR T Z INF OS UBS T IT UT IO NSU B ST IT UT IO NN OT PE RM IT TE D IN TH IS SC OP E OR DJ AN GO RES TF RA ME WOR K SOC IA L AUT H SOC IA L APP CON FI G CL AS SE S OR DJ AN GO RES TF RA ME WOR K SOC IA L AUT H SOC IA L APP CON FI G CL AS SE S OR DJ AN GO RES TF RA ME WOR K SOC IA L AUT H SOC IA L APP CON FI G CL AS SE S OR DJ AN GO RES TF RA ME WOR K SOC IA L AUT H SOC IA L APP CON FI G CL AS SE S O R D J A NG O R ES T FR AM EWO RK SO CIA LAU TH

SOC IA L AP P CON FI G CL AS SE S OR DJ AN GO RES TF RA ME WOR K SOC IA L AUT H SOC IA L APP CON FI G CL AS SE S OR DJ AN GO RES TF RA ME WOR K SOC IA L AUT H SOC IA L APP CON FI G CL AS SE S OR DJ AN GO RES TF RA ME WOR K SOC IA L AUT H SOC IA L APP CON FI G CL AS SE SORDJA NG OR ES T FR AM EWO RK SO CIA LAU TH SO CIA LA PP CO NF IG C LA SS ES OR DJA NG OR ES T FR AM EWO RK SO CIA LAU TH SO CIA LA PP CO NF IG C LA SS ES OR DJA NG OR ES T FR AM EWO RK SO CIA LAU TH SO CIA LA PP CO NF IG C LA SS ES OR DJA NG OR ES T FR AM EWO RK SO CIA LAU TH SO CIA LA PP CO NF IG C LA SS ES . Maaari mong laktawan ang twantmedia at static na lespathsetting. ` static ` issedforaddingmediaa ndstaticflespa

Ano ang rest framework

Ang Rest Framework ay isang Django application na tumutulong sa iyong lumikha ng mga API at serbisyo sa web. Nagbibigay ito ng isang hanay ng mga tool upang gawing madali ang paggawa, pamamahala, at pag-secure ng iyong mga API.

Ano ang oauth2

Ang OAuth2 ay isang protocol para sa pagpapahintulot sa pag-access sa mga mapagkukunan sa web. Pinapayagan nito ang mga third-party na application, gaya ng mga social network o e-commerce platform, na patotohanan ang mga user at pahintulutan ang kanilang mga kahilingan para sa mga mapagkukunan.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento