Solved: paano mag-post ng data sa foreign key sa django rest framework

Ang pangunahing problema ay kailangan mong gamitin ang POST method para magpadala ng data sa foreign key.

I have a model with a foreign key. I am trying to post data to this model using the Django Rest Framework. How do I post data to the foreign key?
<code>class Model1(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=100)

  def __str__(self):
    return self.name


class Model2(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=100)
  model1 = models.ForeignKey('Model1', on_delete=models.CASCADE, related_name='model2')

  def __str__(self):
    return self.name


class Model2Serializer(serializers.ModelSerializer):

  class Meta: # noqa: D106,D205,D400,E501 # pylint: disable=too-few-public-methods,missing-docstring,line-too-long,no-init # noqa: D105 # pylint: disable=R0903 # noqa: D102 # pylint: disable=R0901 

    model = Model2 
    fields = ['id', 'name', 'model1'] 
</code>

Tinutukoy ng code na ito ang dalawang modelo, Model1 at Model2, at isang serializer para sa Model2.
Model1 may field na tinatawag name.
Model2 may field na tinatawag name, at isang foreign key field na tinatawag model1. Ang foreign key ay nag-uugnay sa Model1.
Ang serializer para sa Model2Serializer, ay tumutukoy kung aling mga field ang dapat isama kapag kino-convert ang modelo sa JSON na format. Sa kasong ito, kabilang dito ang mga patlang: id, name, and 'model1'.

Save Foreign Key Using Django Rest Framework

In Django, you can use the save_foreign_key() function to save a foreign key in a model. This function takes two arguments: the model name and the name of the column in the model that stores the foreign key.

To save a foreign key in a model named "MyModel", you would use the following code:

save_foreign_key("MyModel", "id")

What is Foreign key

A foreign key is a column in a table that references a column in another table. When you insert data into the table, Django automatically creates the foreign key for you.

Related posts:

Leave a Comment