ဖြေရှင်းနိုင်သည်- python သည် နေ့စွဲအရာဝတ္ထုများနှင့် strftime အလုပ်လုပ်သည်။

Python ၏ strftime() လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိကပြဿနာမှာ ၎င်းသည် ရက်စွဲအရာဝတ္ထုများနှင့် အလုပ်မလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်တွင် datetime object ကဲ့သို့သော date object တစ်ခုရှိပါက၊ strftime() function ကို string တစ်ခုအဖြစ် format လုပ်ရန် သင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ယင်းအစား၊ သင်သည် strftime() လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးမပြုမီ ရက်စွဲအရာဝတ္တုကို string အဖြစ်သို့ ဦးစွာပြောင်းလဲရပါမည်။

Yes, Python's datetime module includes the strftime() method which can be used to format date objects.

1. တင်သွင်းရက်စွဲအချိန်- ဤစာကြောင်းသည် ရက်စွဲနှင့် အချိန်များနှင့် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Python မှ datetime module ကို တင်သွင်းသည်။

2. today = datetime.date.today(): ဤစာကြောင်းသည် ကွန်ပျူတာ၏ စနစ်နာရီနှင့်အညီ လက်ရှိရက်စွဲကို သိမ်းဆည်းသည့် 'ယနေ့' ဟုခေါ်သော ရက်စွဲအရာတစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။

3. print(today.strftime('%d %b, %Y')): ဤစာကြောင်းသည် 'ယနေ့' ရက်စွဲအရာဝတ္တုအား သတ်မှတ်ထားသော ဖော်မက် ('%d %b) ဖြင့် စာကြောင်းတစ်ခုသို့ ပုံစံဖော်ရန် strftime() နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ %Y')။ အထွက်သည် ဤဖော်မတ်ဖြင့် ယနေ့ရက်စွဲကို ကိုယ်စားပြုသည့် စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည် (ဥပမာ၊ “01 Jan, 2021”)။

strftime() လုပ်ဆောင်ချက်

Python ရှိ strftime() လုပ်ဆောင်ချက်ကို နေ့စွဲနှင့် အချိန် အရာဝတ္ထုများကို ဖတ်နိုင်သော စာကြောင်းအဖြစ် ဖော်မတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အငြင်းအခုံနှစ်ခုယူသည်၊ ပထမမှာ output string ၏ဖော်မတ်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမှာ datetime object ဖြစ်သည်။ ရက်စွဲနှင့်အချိန်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖော်မတ်များဖြင့် strftime() လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာ ရက်စွဲဖော်မတ်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် သို့မဟုတ် အချိန်ဇုန်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် အသုံးဝင်သည်။

Python တွင် datetime variable ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပုံ

Python တွင် datetime variable များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသည့် ပင်မစာကြည့်တိုက်သည် ရက်စွဲနှင့်အချိန်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အတန်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် datetime module ဖြစ်သည်။

datetime module တွင် အသုံးအများဆုံးအတန်းသည် အချိန်တစ်ခုအတွင်း အမှတ်တစ်ခုကိုယ်စားပြုသည့် datetime class ဖြစ်သည်။ ဤအတန်းတွင် ရက်စွဲနှင့် အချိန်တန်ဖိုးများကို ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် နုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ရက်၊ နာရီ၊ မိနစ်စသည်တို့ကို ပေးထားသည့် ရက်စွဲ သို့မဟုတ် အချိန်မှ ပေါင်းထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် နုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။

နောက်ထပ်အသုံးဝင်သောအတန်းသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု (ဥပမာ- ၁ ရက်) ကိုကိုယ်စားပြုသော timedelta အတန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သတ်မှတ်ရက်စွဲ သို့မဟုတ် အချိန်တန်ဖိုးမှ timedeltas များထည့်ရန် သို့မဟုတ် နုတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

strftime() နည်းလမ်းကို datetime object တစ်ခုကို ထိုရက်စွဲ/အချိန်တန်ဖိုး၏ string ကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် (ဥပမာ၊ “2020-01-01 12:00:00”)။ အလားတူ၊ strptime() method ကို strings များကို datetime object အဖြစ်သို့ ပြောင်းရန် (ဥပမာ၊ “2020-01-01 12:00:00” -> datetime object) ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင့်အား ရက်စွဲများနှင့် အချိန်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် datetime module တွင် အခြားသော အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာလည်းရှိပါသည် (ဥပမာ၊ utcnow(), now(), today(), etc.)။

Related ရေးသားချက်များ:

a Comment ချန်ထား