ઉકેલાયેલ: અનસ્પ્લેશ રેન્ડમ ઇમેજ url

અનસ્પ્લેશ રેન્ડમ ઇમેજ url સાથે મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે સુરક્ષિત નથી. URL ની ઍક્સેસ ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ પ્રમાણીકરણની આવશ્યકતા વિના છબી જોઈ શકે છે.

વધારે વાચો

ઉકેલાયેલ: html મેટા રિફ્રેશ

મેટા રિફ્રેશની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે તમારી વેબસાઇટ સાથે ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. મેટા રિફ્રેશ તમારી વેબસાઇટને ખૂબ જ ધીરે ધીરે લોડ થવાનું કારણ બની શકે છે, અથવા તે તમારી વેબસાઇટને ક્રેશ થવાનું કારણ પણ બની શકે છે.

વધારે વાચો