ઉકેલાયેલ: જેંગોમાં રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ

Django માં રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ સાથે મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તેઓ સેટ કરવા અને ઉપયોગમાં લેવા માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે.

This is a very basic restaurant management system written in Django. It allows you to create and manage restaurants, as well as menu items for each restaurant.

1. Create a new Django project called "restaurant_management".

2. Create a new app called "restaurants".

3. Add the following models to the "restaurants" app:

class Restaurant(models.Model): name = models.CharField(max_length=255) address = models.CharField(max_length=255) class MenuItem(models.Model): restaurant = models.ForeignKey(Restaurant, on_delete=models.CASCADE) name = models.CharField(max_length=255) price = models.DecimalField(decimal_places=2, max_digits=5) def __str__(self): return self.name 4. Register the "restaurants" app in the "restaurant_management" project's settings file: INSTALLED_APPS = [ ... 'restaurants', ] 5. Run the migrations to create the database tables for the new models: $ python manage

.py સ્થળાંતર કરો

આ કોડ "restaurant_management" નામનો નવો Django પ્રોજેક્ટ બનાવે છે, જેમાં "restaurants" નામની એપ્લિકેશન છે. તે પછી બે મોડલ વ્યાખ્યાયિત કરે છે - રેસ્ટોરન્ટ અને MenuItem - અને તેમની વચ્ચે વિદેશી કી સંબંધ બનાવે છે. અંતે, તે પ્રોજેક્ટની સેટિંગ્સ ફાઇલમાં એપ્લિકેશનને રજીસ્ટર કરે છે અને નવા મોડલ્સ માટે ડેટાબેઝ કોષ્ટકો બનાવવા માટે સ્થળાંતર ચલાવે છે.

રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર

Django સાથે ઉપયોગ કરવા માટે રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર વિકલ્પોની સંખ્યા ઉપલબ્ધ છે. આમાં શામેલ છે:

1. ઓપનટેબલ - આ એક લોકપ્રિય રેસ્ટોરન્ટ રિઝર્વેશન સિસ્ટમ છે જેને જેંગો સાથે સંકલિત કરી શકાય છે.

2. ZocDoc - આ એક લોકપ્રિય ઓનલાઈન રેસ્ટોરન્ટ રિઝર્વેશન સિસ્ટમ છે જેને Django સાથે સંકલિત કરી શકાય છે.

3. રેસ્ટોરન્ટ મેન્ટર - આ એક વ્યાપક રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર સોલ્યુશન છે જેનો ઉપયોગ જેંગો સાથે મળીને કરી શકાય છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો