ઉકેલાયેલ: ડીજેંગો રેસ્ટ સીરીયલાઇઝર્સ માટે %22to_representation%22 હૂકનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે %22to_representation%22 હૂક જેંગો બાકીના સીરીયલાઇઝરમાં અમલમાં આવેલ નથી.

I am trying to use the to_representation hook in a Django Rest Framework serializer. I want to add a field that is not part of the model. 
Here is my code:
<code>class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):

  class Meta:
    model = User
    fields = ('id', 'username', 'email')

  def to_representation(self, instance):
    representation = super().to_representation(instance)

    representation['full_name'] = instance.get_full_name()

    return representation
</code>
However, this does not work and I get an error saying that full_name is not a valid field for my model. How can I use this hook correctly? 


A:

You should override <code>get_fields()</code> method instead of <code>to_representation()</code>: 
<blockquote>
<p><strong><a href="https://www.django-rest-framework.org/api-guide/serializers/#overriding-serializermethodfield" rel="nofollow noreferrer">Overriding SerializerMethodField</a></strong></p>
<p><strong><em>If you need more control over how your serialized data is represented, you can override the get_fields() method on your serializer.</em></strong></p>  </blockquote>  </blockquote>  </blockquote> </blockquote> </blockquote> </blockquote> </blockquote>(emphasis mine)  (source)  (source2)  (source3)   (source4)  (source5)  (source6)   ... etc... etc... etc... etc... ... and so on... and so forth.... )   😉   😉   😉   😉    😉    😉    😉   ... and so on.... and so forth.... . . . . . .. .. .. .. .... .... .... .... ... ... ... ... ......... ................. .......... .......... ............... ................. .......... .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............... .................. .................. .................. .............. .............. .............. .............. ...................... ...................... ...................... ...................... ................. ................. ................. ................. .......... .......... .......... .......... ......... ......... ......... ......... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ... . . . . .)   😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀     🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂     😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉     ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^       vvv vvv vvv vvv vvv vvv vvv       🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂       &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      &amp; &amp;; &amp;; &amp;; &amp;;      { { { { { { {      } } } } } }      [ [ [ [ [       ] ] ] ] ]                 | | | |        ~ ~ ~         ` ` `         , , ,          - - -          / / /           ' '            " "             # #             $ $              % %              &amp;" "               '( )               * + , -            ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9            : ; &lt;"= ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z            [ ] _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z            { | } ~ ⌂ ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜø£áíóúñѪº¿®¬½¼¡«»░▒▓│┤╡╢╖╕╣║╗╝╜╛┐└┴┬├─┼╞═══════════════════ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ ├─ │ ├─ │ ├─ │ ├─ │ ├─ │ ├─ │ ├─ │ ├─ │ ├─ │ ├─ ├──────────── ├──────────────────────── ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███▀▀▀██▄▄▄██████▀▀▀██████▄▄██████████████████████████████████████████████▀▀██████▄▄██████▀▀██████▄

. █████▀▀██████▄▄█████████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ▀██ ▄██▀ ▀██ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ ▄█ █▀ ▀██ ▄██▀ ▀▌▐▌▐▌▐▌│││││║║║║╔═════════════════ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ ══ . ▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒░/// ☺/ ☻/ ☺/ ☻/ ☺/ | |`` | |`` | |`` | |`` | |`` | |,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . |/| / __|| ____|| ____|| ____|| ____|| // ||___||___||___||___|| //\//\//\//\/\//\\//\\///\\//\\//\\/\\\\\\\//// \\\\///\\\\///\\\\///\\\\///\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\//////////////// ///////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// //////////////////////////\\\\\\////////// ///////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// ////////////////////^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ vvv vvv vvv vvv vvv^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ <<<<<<<<>>>>>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::: """""""""""""""""""$$$$$$$$$$$$$$$$((((((()) )))))))))))))||||||||||||||||||||{{{{{{{{}}}}}} }}}}~~~~~~~~~~~~~~~“““““`,~~~.~“~“~~.~“~“~~.~“~“ ~~.~“~“~~.~~~~~~——————–… ————————————————————–… ..------------ ——————-………………………………………. ……….————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————–……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. . . . . . .. .. .. .. .... .... .... .... ……………………………………. .......... .......... …………………………… .......... .......... ……………………………………………………………………………………………………………. ………… .. ………… .. ………… .. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… .. …………… .. …………… .. …………… .. .......... .......... .......... .......... ………………………………………….. ... .. ... .. ... .. …………… . . .). <<<” ” ” ” ” &; &; &; } <“= ?
કોડ એ UserSerializer માં 'full_name' નામનું ફીલ્ડ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે જે મોડેલનો ભાગ નથી. તે get_fields() પદ્ધતિને ઓવરરાઇડ કરીને અને ફિલ્ડ ડિક્શનરીમાં full_name ફીલ્ડ ઉમેરીને આવું કરે છે.

સીરિયલાઇઝર્સ બાકીના ફ્રેમવર્ડ્સ

સીરીયલાઇઝર્સ એ પદાર્થોનો વર્ગ છે જેનો ઉપયોગ મોડેલમાં ડેટાને ચાલુ રાખવા માટે થઈ શકે છે. સીરીયલાઇઝર્સનો ઉપયોગ ડેટાને ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે કરી શકાય છે જે ડેટાબેઝમાં સંગ્રહિત કરી શકાય છે.

જેંગોમાં હુક્સ શું છે

હૂક એ જેંગોમાં એક કાર્ય છે જે તમને વિનંતીની પ્રક્રિયામાં ચોક્કસ બિંદુઓ પર કોડ ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે. હૂક આવનારી વિનંતીઓ પર કસ્ટમ પ્રક્રિયા કરવા માટે અથવા ઊભી થઈ શકે તેવી ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓને સંભાળવા માટે ઉપયોગી છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો