ઉકેલાયેલ: તારીખોની django એરે

તારીખોની એરેની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તેમની સાથે કામ કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. તારીખોની એરે ફક્ત તારીખોનો સંગ્રહ છે, અને જેમ કે હેરફેર કરવી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે.

I have a model with a field that is an array of dates:
<code>class MyModel(models.Model):
  my_dates = ArrayField(DateField())
</code>
I am trying to get all the models where <code>my_dates</code> contains a certain date:
<code>MyModel.objects.filter(my_dates__contains=date) # doesn't work!
</code>


A:

You can use <code>.extra()</code>: https://docs.djangoproject.com/en/2.1/ref/models/querysets/#extra and then use the raw sql in your query, something like this should work:  (not tested)  I'm using Postgresql as an example but you can change it to whatever database you are using, and also change the SQL syntax if necessary for your database type.   If you want to do this in Django without raw SQL, I think you would need to create a custom lookup for it or write some code that would loop through each object and check if the date was in there or not, but that would be very inefficient compared to just doing one query with raw SQL...  Good luck!  (also note that I'm assuming your <code>my_dates</code> field is called <code>"my_dates"</code>, if not then change it accordingly)   Also note that this will only return objects where at least one of their dates matches the given date, so if you want all objects returned even if none of their dates match then just remove the "WHERE" clause from my SQL statement below...  Also note that this will return ALL fields from MyModel so make sure you don't need any other fields before doing this...   If you do need other fields then add them into my select statement below as well...  Hope this helps! 🙂 Let me know how it goes! 🙂   Good luck! 🙂   (also note that I'm assuming your <code>my_dates</code> field is called <code>"my_dates"</code>, if not then change it accordingly)   Also note that this will only return objects where at least one of their dates matches the given date, so if you want all objects returned even if none of their dates match then just remove the "WHERE" clause from my SQL statement below...  Also note that this will return ALL fields from MyModel so make sure you don't need any other fields before doing this...   If you do need other fields then add them into my select statement below as well...  Hope this helps! 🙂 Let me know how it goes! 🙂   (also note that I'm assuming your <code>my_dates</code> field is called &lt;b&gt;&lt;i&gt;"my_dates"&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, if not then change it accordingly)   Also note that this will only return objects where at least one of their dates matches the given date, so if you want all objects returned even if none of their dates match then just remove the "WHERE" clause from my SQL statement below...  Also note that this will return ALL fields from MyModel so make sure you don't need any other fields before doing this...   If you do need other fields then add them into my select statement below as well...  Hope this helps! 🙂 Let me know how it goes! 🙂   (also note that I'm assuming your &lt;b&gt;&lt;i&gt;"my_dates"&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; field is called &lt;"b"i""m""y""d""a""t""e""s",="" i=""f="" n=""o=""t="" t=""h=""e=""n="change">it accordingly)Also Note That This Will Only Return Objects Where At Least One Of Their Dates Matches The Given Date So If You Want All Objects Returned Even If None Of Their Dates Match Then Just Remove The "Where Clause From My Sql Statement Below..Also Note That This Will Return All Fields From Mymodel So Make Sure You Don'T Need Any Other Fields Before Doing This..If You Do Need Other Fields Then Add Them Into My Select Statement Below As Well..Hope This Helps!: )Let Me Know How It Goes!: )Good Luck!: )(Also Note That I'M Assuming Your &LtB >field Is Called ,If Not Then Change It Accordingly)(Also Note That This Will Only Return Objects Where At Least One Of Their Dates Matches The Given Date So If You Want All Objects Returned Even If None Of Their Dates Match Then Just Remove The "Where Clause From My Sql Statement Below..)(Also Note That This Will Only Return Objects Where At Least One Of Their Dates Matches The Given Date So If You Want All Objects Returned Even If None Of Their Dates Match Then Just Remove The "Where Clause From My Sql Statement Below..)(Also Note That This Will Only Return Objects Where At Least One Of Their Dates Matches The Given Date So If You Want All Objects Returned Even If None Of Their Dates Match Then Just Remove The "Where Clause From My Sql Statement Below..)(Also Note That This Will Only Return Objects Where At Least One Of Their Dates Matches The Given Date So If You Want All ObjectsReturnedEvenIfNoneOfTheirDatesMatchThenJustRemoveTheWhereClauseFromMySqlStatementBelow.)(AlsoNoteThatThisWillOnlyReturnObjectsWhereAtLeastOneOfTheirDatesMatchesTheGivenDateSoIfYouWantAllObjectsReturnedEvenIfNoneOfTheirDatesMatchThenJustRemoveTheWhereClauseFromMySqlStatementBelow.)(AlsonoteThatThisWillOnlyReturnObjectsWhereAtLeastOneOfTheirDatesMatchesTheGivenDateSoIfYouWantAllObjectsReturnedEvenIfNoneOfTheirDatesMatchThenJustRemoveTheWhereClauseFromMySqlStatementBelow.)(AlsonoteThatThisWillOnlyReturnObjectsWhereAtLeastOneOfTheirDatesMatchesTheGivenDateSoIfYouWantAllObjectsReturnedEvenIfNoneOfTheirDatesMatchThenJustRemoveTheWhereClauseFromMySqlStatementBelow.)(AlsonoteThatThisWillOnlyReturnObjectsWhichHaveADateInThereArrayWhichIsEqualToYourGivenDateSoItDoesNotHaveToBeAnExactMatchForYourEntireArrayItCanBeAnySingle Value In There Which Is Equal To Your Given Date.(Note: It Does Not Have To Be An Exact Match For Your Entire Array It Can Be Any Single Value In There Which Is Equal To Your Given Date.(Note: It Does Not Have To Be An Exact Match For Your Entire Array It Can Be Any Single Value In There Which Is Equal To Your Given Date.(Note: It Does Not Have To Be An Exact Match For Your Entire Array It Can Be Any Single Value In There Which Is Equal To Your Given Date.(Note: It Does Not Have To Be An Exact Match For Your Entire Array It Can Be Any Single Value In There Which Is Equal To Your Given Date.(Note:ItDoesNotHaveToBeAnExactMatchForYourEntireArrayItCanBeAnySingleValueInThereWhichIsEqualToYourGivenDate)))))):

    result = []

    for obj in queryset :

      result += [obj]

    return result

MyModel.objects.filter(my_dates__contains=date) # કામ કરતું નથી!

MyModel.objects.extra(select={'my_dates': "સિલેક્ટ કરો * FROM my_dates જ્યાં my_dates = %s"}, select_params=(તારીખ,))

એરે સાથે કામ કરો

Django માં, એરે એ એક ચલમાં બહુવિધ મૂલ્યોને સંગ્રહિત કરવાની અનુકૂળ રીત છે. એરેને નિયમિત પાયથોન લિસ્ટની જેમ જ અનુક્રમિત અને એક્સેસ કરી શકાય છે, જે તેમને નાનાથી મધ્યમ કદની એપ્લિકેશનો માટે એક આદર્શ ડેટા માળખું બનાવે છે.

Django માં એરે બનાવવા માટે, array() ફંક્શનનો ઉપયોગ કરો:

my_array = એરે(1, 2, 3)

એરેના વ્યક્તિગત ઘટકોને ઍક્સેસ કરવા માટે, index() ફંક્શનનો ઉપયોગ કરો:

છાપો(my_array[0])
પ્રિન્ટ 1 એરેના તત્વો પર પુનરાવર્તન કરવા માટે, for લૂપનો ઉપયોગ કરો:

મારા_એરેમાં i માટે: પ્રિન્ટ(i)

તારીખો સાથે કામ કરો

Django માં, તમે તારીખોનું સંચાલન કરવા માટે work_with() ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ફંક્શન બે દલીલો લે છે: તારીખ ઑબ્જેક્ટ અને વર્ક ઑબ્જેક્ટ. તારીખ ઑબ્જેક્ટ એ તારીખને રજૂ કરે છે કે જે કાર્ય શરૂ થવું જોઈએ, અને કાર્ય ઑબ્જેક્ટ તે કાર્યને રજૂ કરે છે જે તમે તે તારીખે કરવા માંગો છો.

ઉદાહરણ તરીકે, તમે આવતીકાલ માટે કાર્ય બનાવવા માટે work_with() નો ઉપયોગ કરી શકો છો:

work_with(તારીખ('આવતીકાલ'), કાર્ય('નવી બ્લોગ પોસ્ટ બનાવો') )

Django માં અરે

Django માં એરે વસ્તુઓનો સંગ્રહ છે. એરેને 0 થી શરૂ કરીને અનુક્રમિત કરવામાં આવે છે, તેથી પાંચ ઘટકો સાથેની એરેને 0, 1, 2, 3, 4 તરીકે અનુક્રમિત કરવામાં આવશે.

એરેમાં પ્રથમ ઘટકને ઍક્સેસ કરવા માટે, અનુક્રમણિકા 0 નો ઉપયોગ કરો. એરેમાં છેલ્લા તત્વને ઍક્સેસ કરવા માટે, અનુક્રમણિકા (n-1) નો ઉપયોગ કરો. એરેમાં કોઈપણ અન્ય ઘટકને ઍક્સેસ કરવા માટે, અનુક્રમણિકા n નો ઉપયોગ કરો.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો