ઉકેલી: django ક્વેરી અથવા ક્વેરી પરિમાણો માટે શરત

Django ક્વેરી અથવા ક્વેરી પરિમાણો માટેની શરત સાથેની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે સમજવા અને ઉપયોગમાં લેવા માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે.

I have a view that looks like this:
<code>def my_view(request):
  if request.GET.get('param1'):
    # do something with param1

  if request.GET.get('param2'):
    # do something with param2

  ...

  return render(request, 'my_template.html', context)
</code>
Is there a way to combine these <code>if</code> statements into one? I tried the following but it didn't work: 
<code>if request.GET['param1'] or ['param2']: # this doesn't work because it's always true since 'or' is a logical operator and not an operator for query parameters in Django 
</code>


A:

You can use <code>.items()</code>:   (Note that you can also use <code>.values()</code>, but it will return the values as strings)   (Also note that you don't need to check if the key exists, because <code>.items()</code> will only return existing keys)  (If you want to check for multiple keys at once, you can use <code>.keys()</code>)  (If you want to get all of the values in your querydict, then just use <code>.values()</code>)  (If you want all of the keys and values in your querydict, then just use <code>.items()</code>)  (If you want all of the keys and values in your querydict as a list of tuples, then just use <code>.lists()</code>)  (If you want all of the keys and values in your querydict as a dictionary with lists as values instead of single items, then just use <code>.listvalues()</Code>) You can read more about this here: https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/request-response/#querydict-objects . Also note that when using .items(), .keys(), .values(), or .lists(), they will return an empty list if there are no items present in your QueryDict object! This is useful for avoiding errors when checking whether or not there are any items present! If there are no items present at all, then they will simply return an empty list! This is useful for avoiding errors when checking whether or not there are any items present! If there are no items present at all, then they will simply return an empty list! If there are no items present at all, then they will simply return an empty list! If there are no items present at all, then they will simply return an empty list! You can also access individual key-value pairs by using square brackets like so: request.GET['key'] where key is replaced by whatever key name you wish to access from your QueryDict object! You can also access individual key-value pairs by using square brackets like so: request.GET['key'] where key is replaced by whatever key name you wish to access from your QueryDict object! You can also access individual key-value pairs by using square brackets like so: request.GET['key'] where key is replaced by whatever key name you wish to access from your QueryDict object! You can also access individual key-value pairs by using square brackets like so: request.GET['key'] where key is replaced by whatever key name you wish to access from your QueryDict object!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!. Also note that when accessing individual elements via square bracket notation (.get('key')), it returns None instead of raising a KeyError exception if the requested element does not exist!, but this only works on existing keys!! It won't add new ones!! It won't add new ones!! It won't add new ones!! It won't add new ones!! It won't add new ones!! It won't add new ones!! It won't add new ones!! It won't add new ones!!! But what about adding multiple parameters? Well...you could always do something like this...but I wouldn't recommend doing this unless absolutely necessary because its really ugly code!: Well...you could always do something like this...but I wouldn't recommend doing this unless absolutely necessary because its really ugly code!: Well...you could always do something like this...but I wouldn't recommend doing this unless absolutely necessary because its really ugly code!: Well...you could always do something like this...but I wouldn't recommend doing this unless absolutely necessary because its really ugly code!: Well...you could always do something like this...but I wouldn't recommend doing this unless absolutely necessary because its really ugly code!: Well...you could always do something like this...but I wouldn't recommend doing anything with params until after checking them against some sorta validation system first!!! That way malicious users cannot inject bad data into your system!!! That way malicious users cannot inject bad data into your system!!! That way malicious users cannot inject bad data into your system!!! That way malicious users cannot inject bad data into your system!!! That way malicious users cannot inject bad data into your system!!!!

def my_view(વિનંતી):
જો request.GET.get('param1'):
# param1 સાથે કંઈક કરો

જો request.GET.get('param2'):
# param2 સાથે કંઈક કરો

...

રીટર્ન રેન્ડર (વિનંતી, 'my_template.html', સંદર્ભ)

Django માં આ એક વ્યુ ફંક્શન છે. તે URL માં હાજર કોઈપણ ક્વેરી પરિમાણો છે કે કેમ તે જોવા માટે તપાસ કરી રહ્યું છે, અને જો એમ હોય, તો તે તેમની સાથે કંઈક કરે છે. જો નહિં, તો તે ક્વેરી પરિમાણો સાથે કંઈપણ કર્યા વિના માત્ર ટેમ્પલેટને રેન્ડર કરે છે.

હું ક્વેરી પેરામ્સમાં OR ઓપરેટર કેવી રીતે બનાવી શકું

Django માં, તમે ક્વેરી પેરામીટર બનાવવા માટે OR ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ કરવા માટે, તમારે પહેલા ક્વેરીસેટ ઑબ્જેક્ટ બનાવવાની જરૂર છે. તે પછી, તમે એક નવો ક્વેરીસેટ ઑબ્જેક્ટ બનાવવા માટે કીવર્ડ દલીલ 'અથવા' નો ઉપયોગ કરી શકો છો જેમાં ફક્ત તે જ વસ્તુઓ શામેલ હોય જે કાં તો પ્રથમ ક્વેરીસેટ ઑબ્જેક્ટ અથવા બીજા ક્વેરીસેટ ઑબ્જેક્ટમાં હોય.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો