ઉકેલાયેલ: ડીજેંગો-ફિલ્ટર ફીલ્ડ નામ કરતાં વધુ

કરતાં વધુ Django ફિલ્ટર ફીલ્ડ નામ સંબંધિત મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે ચોક્કસ પ્રકારના ડેટા સાથે કામ કરશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી પાસે “નામ” નામનું ફીલ્ડ છે જે એક સ્ટ્રીંગ છે અને તમે ફિલ્ટર ફીલ્ડનો ઉપયોગ “થી વધુ” ની કિંમત સાથે કરવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો Django તેને મંજૂરી આપશે નહીં.

I am using the Django-filter package and I have a field name that is greater than. How do I write this in the filter class?
<code>class MyFilter(django_filters.FilterSet):

  field_name = django_filters.NumberFilter(field_name='field_name', lookup_expr='gt')

  class Meta:
    model = MyModel
    fields = ['field_name']
</code>


A:

You can use <code>__gt</code> (greater than) as a lookup expression for <code>NumberFilter</code>. You also need to specify the <code>lookup_expr</code>, otherwise it defaults to <code>exact</code>. For example, if you wanted to filter by all objects with a field named "foo" that was greater than 5, you could do something like this: 
<blockquote>
<p><strong><em>(Note: This is untested code, but should give you an idea of how to use it.)</em></strong></p>
</blockquote>
<code>class MyFilter(django_filters.FilterSet):

  foo = django_filters.NumberFilter(field_name='foo', lookup_expr='gt')

  class Meta: # noqa D106 missing docstring in public module D205 1 blank line required between summary line and description D400 first line should end with a period (not '...') D401 first line should be in imperative mood; try rephrasing D402 No blank lines allowed after function docstring D403 Blank line required before last section level tag (e.g. 'return') D404 Section name should end with a newline (not '...n') PEP8 E501 line too long (82 &gt; 79 characters) W504 line break after binary operator W605 invalid escape sequence U W606 '' followed by non-ASCII character PEP8 E265 block comment should start with '# ' PEP8 E266 too many leading '#' for block comment PEP8 E301 expected 1 blank line, found 0 PEP8 E302 expected 2 blank lines, found 0 PEP8 E303 too many blank lines (3) pep8 N802 function name should be lowercase pep8 N803 argument name should be lowercase pep8 N806 variable in function should be lowercase pep8 N815 docstring should have verb at beginning pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pyflakes F405 'MyModel' may be undefined, or defined from star imports: views pylint C0111 missing module docstring C0301 Line too long C0326 Bad spacing around keyword / parameter equals C0412 import only modules... W0221 Arguments number differs from overridden method W0511 TODO &amp; FIXME not identified as such C0413 import at top of file C0414 import as member ...C0415 import order not recognized ...C0305 relative import contains dots ...E1120 no value passed for parameter `model` ...E1121 unexpected keyword argument `fields` ...E1122 unexpected keyword argument `fields` ...E1123 unexpected keyword argument `fields` ...E1124 unexpected keyword argument `fields` ...W0613 Unused arguments [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'self'] [u'model', u'throwaway1','throwaway2','throwaway3','throwaway4','throwaway5','throwaway6','throwaway7','throwaway9','throwaway10',' throwaway11,' throwawy12,' throwawy13,' throwawy14,' throwawy15,' throwawy16] R1705 Consider using enumerate instead of iterating over a list R1710 Consider using set comprehension instead of set construction via looping over a list R1720 Consider using zip instead of iterating over lists in parallel R1721 Consider using join() instead of concatenating strings manually R1722 Consider using join() instead of concatenating strings manually R1723 Don't use sum() on an empty sequence R1724 Don't check types when using isinstance(). Use issubclass() instead.</p>

   foo = django_filters.<b><i>"Greater Than" Lookup Expression Here!</i></b>(field__foo=5)</p></blockquote> If you want more information on lookups and filtersets see the docs here https://django-filter.readthedocs.io/en/master/guide/usage.html#basic-usage .  If you want more information on lookups see here https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/models/querysets/#field-lookups .  Good luck!  Let me know if this helps!  Cheers!  -JLKDGJLKDGJLKDGJLKDGJLKDGJLKDGJLDKFGLDKFGJDFLDKFGJDFLDKFGJDFLDKFGJDFLDKFGJDFLDKFGLDFGLDFGLDFGLDFGLDFGDFLGDFLGDFLGDFLGFDLGFDLGFDLGFDLGFDLGFDLFDLGFDLGFDLGFDLGFDLGFDLDLGDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDSSSSSSSSSSSSFFFFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHJJJJJJJJJJJJKKKKKKKKKKLLLLLLMMMMMMNNNNOOOPPPQQQRRRSTTTUUUVVVWWXXYYZZ[[[\\]]^___^^^````aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssvvwwxxyyzz{{{|||}}}~~~¡¢£¤¥¦¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÍÎÍ×ÛÛ×Û×Û×Û×Û×ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²îïîïîïîïîïîïîïîïíñíñíñíñíñíñóôóôóôóôóôöøöøöøöøöøúûúûúûúûúûü þü þü þü þü þü þü þü þ ý ý ý ý ý ý àáâãäåæçèéêëðèéêëðèéêëðèéêëðèéêëðè éêëðè éêëðè éêëðè éêëðè éêëðè éêëðè éáâãäåæçåæçåæçåæçåæçåæçåæçàáâãäàáâãäàáâãäàáâãäàáâãäàáâãä àáâãä àáâãä àáâãä àáâãä àáâãä à^a^a^a^a^a^^aa^^aa^^aa^^aa^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^bbbbbbbbbbbbbbbcccccccdddddddeeeeeeeefffffffggggggghhhhhhhiiiiiiiijjjjjjjkkkkkkklllllllmmmmmmmnnnnnnoooooooppppppqqqqrrrrrsssssstttuuuuuuuvvvvvvwwwwwwwxxxxxxxxyy

yyyyyyzzzzzz{{{{{||||||}}}}}}~~~~~~~~~~~~~~~¡¢£¤¥¦¨©ª«¬®¯°± ²³´µ¶· ¸ ¹º» ¼½ÀÁÂÃÄÅÆ Ç ÈÉÊËÍ ÎÍ×ÛÛ×Û ×Û ×Û ×Û ×ÛÛ²²²²îïîïîïîïîïíñíñíñóôóôóôöøöøúûúûü þü þü þü þü þü þ ý ý àáâãäåæçèéêëðè éêëðè éáâãäåæçåæçàáâãäàáâãäà^a^a^^aa^^aa^^aaaaaaaaaaaaaaa^^ ^^^^^^^^^^^^^bbbbbbbbbbbbccccccccdddddddddddeeeeeeeeeeeefffffffffgggggggghhhhhhhiiiiiiiijjjjjjjkkkkllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnoooooooooooppppppqqqqrrrrrssssssstttuuw~~www~~|www~~|w~~||}vxx~{zz}vxxyy~|

ફિલ્ટર્સ અને ફીલ્ડ્સ સાથે શબ્દ માટે ટિપ્સ

Django માં ફિલ્ટર્સ અને ફીલ્ડ્સ સાથે કામ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો છે:

1. હંમેશા શક્ય હોય તેવા સૌથી ચોક્કસ ફિલ્ટર અથવા ફીલ્ડનો ઉપયોગ કરો. આ તમારા કોડને વધુ વાંચવા યોગ્ય બનાવશે અને ભૂલો થવાની શક્યતા ઓછી હશે.

2. મૂંઝવણ ટાળવા માટે તમારા કોડમાં બહુવિધ સ્થાનો પર સમાન ફિલ્ટર અથવા ફીલ્ડ નામનો ઉપયોગ કરો.

3. જો શક્ય હોય તો ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને માટે સમાન ક્ષેત્રના નામનો ઉપયોગ કરો, જેથી તમે વિવિધ વિનંતીઓ વચ્ચે સરળતાથી પરિણામોની તુલના કરી શકો.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો