ઉકેલાયેલ: જેંગો ડમ્પ અગાઉના સ્થળાંતર

મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે જો તમે સ્થળાંતર ડમ્પ કરો છો અને પછી ફરીથી સ્થળાંતર ચલાવવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો જેંગો તમે કરેલા ફેરફારોને ઓળખશે નહીં અને તેના બદલે મૂળ સ્થાનાંતરણને ફરીથી ચલાવશે.

I am trying to dump my previous migrations in Django. I have tried the following command:
<code>python manage.py dumpdata --exclude contenttypes --exclude auth.permission &gt; app/fixtures/initial_data.json</code>
However, this only dumps my current data and not the data from my previous migrations. How can I do this?


A:

You can use <code>--format=json</code> to export your data into a json file and then you can use it as a fixture for your future migrations: 
<code>python manage.py dumpdata --format=json --indent=4 &gt; app/fixtures/initial_data.json  # add all your apps here separated by spaces 
</code>

ડમ્પ શું છે

ડમ્પ એ ડેટાબેઝની સામગ્રીને ટેક્સ્ટ ફાઇલમાં ડમ્પ કરવા માટેનું કમાન્ડ લાઇન ટૂલ છે.

Django માં સ્થળાંતર કરવા માટે વોટ

1.8

Django 1.8 માં તમારા ડેટાને સ્થાનાંતરિત કરવાની થોડી અલગ રીતો છે.

1. તમારા વિકાસ સર્વર પર સ્થાનાંતરણની શ્રેણી ચલાવવા માટે સ્થાનાંતરિત આદેશનો ઉપયોગ કરો:

$ python manage.py સ્થળાંતર કરો

2. જેંગો-માઇગ્રેટ ટૂલનો ઉપયોગ કરો:

$pip ઇન્સ્ટોલ કરો django-migrate $cd myproject $django-migrate init $python manage.py migrate

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો