Wedi'i ddatrys: gwerth stamp amser rhagosodedig i fod yn stamp amser cyfredol

Ym myd cronfeydd data a thrin data, mae stampiau amser yn hanfodol. Maent yn darparu cofnod cywir o greu neu addasu data yn y gronfa ddata. Yn SQL, yn aml mae angen gosod gwerth stamp amser rhagosodedig i fod yn stamp amser cyfredol. Daw hyn yn arbennig o ddefnyddiol mewn achosion lle mae angen i ni olrhain yr amser y digwyddodd digwyddiad penodol neu beth bynnag, lle mae angen amser rhagosodedig. Bydd yr erthygl hon yn taflu goleuni ar yr agwedd hon ar raglennu SQL.

Darllenwch fwy

Datryswyd: group_concat gwahanol

Group_concat gwahanol yn swyddogaeth bwerus yn SQL, sy'n eich galluogi i gyfuno gwerthoedd lluosog o grŵp o resi yn llinyn sengl, amffiniedig. Mae ymholiadau mewn cronfeydd data yn aml yn gofyn ichi gael canlyniadau gwahanol, ac mae group_concat distinct yn eich helpu i gyflawni hynny mewn ffordd sydd wedi'i fformatio'n daclus. Y broblem nodweddiadol y mae'r rhan fwyaf o ddatblygwyr yn dod ar ei thraws yw cael un gwerth o grŵp o werthoedd neu gyfuno'r holl werthoedd unigryw yn un golofn er mwyn cyfeirio'n haws.

Darllenwch fwy

Datryswyd: gosod mysql mafon pi

Gosod MySQL yn Raspberry Pi yn broses hanfodol, yn enwedig os ydych yn gobeithio defnyddio eich Pi fel gweinydd neu i reoli data a chronfeydd data. Efallai ei fod yn swnio fel rhaff gymhleth i gerdded ar y dechrau, ond gyda gweithrediad gofalus cam wrth gam, gellir ei gyflawni'n weddol hawdd. Bydd yr erthygl hon yn eich tywys trwy broses osod SQL ar Raspberry Pi a bydd yn esbonio ymarferoldeb y llyfrgelloedd a'r codau angenrheidiol ar gyfer profiad gosod llyfn.

Darllenwch fwy

Datryswyd: rhoi'r gorau i bolisi cyfrinair

Mae polisïau cyfrinair yn chwarae rhan ganolog wrth sicrhau diogelwch data defnyddwyr, gan gynnwys atal mynediad heb awdurdod a diogelu gwybodaeth sensitif. Mae gorfodi polisi cyfrinair cryf yn hanfodol i gynnal cywirdeb, cyfrinachedd ac argaeledd data sydd wedi'i storio mewn system wybodaeth. Fodd bynnag, gall rheoli a gorfodi polisïau cyfrinair fod yn her weithiau. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno ateb i'r broblem o safbwynt datblygu SQL, gan ddarparu canllaw cam wrth gam ar sut i reoli a gorfodi polisi cyfrinair a'r cod SQL angenrheidiol dan sylw. Yn ogystal, byddwn yn plymio'n ddwfn i swyddogaethau SQL pwysig a llyfrgelloedd sy'n ymwneud â rheoli polisi cyfrinair.

Darllenwch fwy

Datryswyd: newid cyfrinair defnyddiwr

Yn sicr, dewch o hyd i'r erthygl amlinellol isod:

Newid cyfrinair defnyddiwr yn SQL yn dasg gyffredin i weinyddwyr systemau a datblygwyr fel ei gilydd. Mae'n hanfodol diweddaru a chryfhau mesurau diogelwch sy'n diogelu data defnyddwyr yn rheolaidd, ac mae un ohonynt yn cynnwys diweddaru cyfrineiriau'n aml. Mae sgriptiau SQL yn darparu'r gallu i drin y tasgau hyn yn effeithlon.

Darllenwch fwy

Datryswyd: brew gosod mysql workbench

Yn sicr, byddaf yn rhoi trosolwg o'r pwnc.

Mae MySQL Workbench yn offeryn gweledol unedig ar gyfer penseiri cronfeydd data, datblygwyr, a DBAs. Mae'n darparu modelu data, datblygiad SQL, ac offer gweinyddol cynhwysfawr ar gyfer cyfluniad gweinydd, gweinyddu defnyddwyr, gwneud copi wrth gefn, a llawer mwy.

Gall gosod MySQL Workbench ar eich system fod yn her weithiau, yn enwedig os nad ydych wedi ymarfer yn dda wrth ddefnyddio'r llinell orchymyn neu'r derfynell. Ond, gyda chymorth Homebrew - system rheoli pecyn meddalwedd ffynhonnell agored - mae'r broses yn dod yn llawer haws.

Darllenwch fwy

Datryswyd: dadosod mysql ar ubuntu

Dadosod MySQL ar Ubuntu Gall fod yn dasg hanfodol pan fyddwch chi'n bwriadu gosod fersiwn newydd, dileu gosodiad MySQL llygredig, neu ryddhau rhai adnoddau system yn unig. Mae gwybod sut i wneud hyn yn gywir ac yn effeithiol yn arbed llawer o alar i chi ac yn sicrhau nad oes unrhyw ffeiliau sy'n weddill ar ôl a allai ymyrryd â gosodiadau yn y dyfodol.

Darllenwch fwy

Datryswyd: mysql_secure_installation

MySQL yn sefyll fel un o'r systemau rheoli cronfa ddata mwyaf cadarn a phoblogaidd. Mae'n gonglfaen ar gyfer toreth o gymwysiadau ar y we, oherwydd ei natur ffynhonnell agored a'i gydnawsedd ag amrywiol ieithoedd rhaglennu. Agwedd ganolog ar weithio gyda MySQL yw ei osod yn ddiogel, dan y teitl 'mysql_secure_installation'. Mae'r sgript hon yn caniatáu haen diogelwch uwch, gan ddarparu llwybr ar gyfer cael gwared ar ddefnyddwyr dienw, mewngofnodi gwreiddiau, a chronfeydd data prawf, gan liniaru ecsbloetio posibl gan ddefnyddwyr ysgeler.

Darllenwch fwy

Datrys: dangos newidynnau

Mae'n bwysig deall sut i ddefnyddio'r gorchymyn “DANGOS NEWIDIADAU” yn SQL gan y gall roi cyfoeth o wybodaeth i ni am ffurfweddiadau ein gweinydd MySQL. Mae'r gorchymyn amlbwrpas hwn yn cynnig ffordd bwerus i ni wirio ac addasu newidynnau a all effeithio ar berfformiad a swyddogaeth ein gweithrediadau.

Gall rheoli newidynnau'n effeithiol wella effeithlonrwydd ein trin data yn fawr ac, yn y pen draw, arwain at well allbwn a rheolaeth fwy cadarn dros ein gweinydd SQL.

Darllenwch fwy