Wedi'i ddatrys: filesaver javafx

arbedwr ffeiliauMae FileSaver yn llyfrgell boblogaidd sy'n galluogi defnyddwyr i gadw ffeiliau mewn fformatau amrywiol ar eu dyfeisiau, gan wella profiad y defnyddiwr a hygyrchedd yn sylweddol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod sut i ddefnyddio FileSaver yn eich prosiect Java, esbonio'r cod sy'n ymwneud â gweithredu ymarferoldeb FileSaver, a phlymio i lyfrgelloedd a swyddogaethau cysylltiedig sy'n ategu'r broblem hon.

Darllenwch fwy

Datryswyd: javafx cael ffenestr yn y rheolydd

cael ffenestr yn y rheolyddYm myd rhaglennu Java, un her gyffredin y mae datblygwyr yn ei hwynebu yw sut i gael ffenestr yn y dosbarth rheoli. Rheolyddion yw asgwrn cefn unrhyw raglen JavaFX wrth iddynt reoli data'r rhaglen a'i swyddogaethau cyffredinol. Heddiw, byddwn yn ymdrin â mater o'r fath ac yn dysgu sut i roi datrysiad ar waith, trafod y broses gam wrth gam, plymio i lyfrgelloedd a swyddogaethau cysylltiedig, ac archwilio sefyllfaoedd tebyg lle gallai'r wybodaeth hon fod o gymorth. Felly, gadewch i ni ddechrau ein taith i fyd rhaglennu Java a rheolwyr ffenestri.

Darllenwch fwy

Datryswyd: dyddiad ac amser byw javafx

dyddiad ac amser bywDyddiad ac Amser Byw yn Java: Canllaw Cynhwysfawr

P'un a ydych chi'n datblygu cymhwysiad gwe, cymhwysiad bwrdd gwaith, neu ap symudol, mae gweithio gyda dyddiad ac amser yn dasg gyffredin i ddatblygwr. Gall cael dyddiad ac amser byw fod yn hanfodol mewn amrywiol senarios, megis logio, offer rheoli amser, neu raglenni amserlennu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio sut i adfer dyddiad ac amser byw yn Java, deall y cod, y llyfrgelloedd, a'r swyddogaethau sy'n rhan o'r broses, a phlymio i rai agweddau ar raglennu Java a SEO.

Darllenwch fwy

Datryswyd: javafx newid maint y testun

newid maint y testunYn y byd digidol sydd ohoni, mae cael gwefan hawdd ei defnyddio a hygyrch yn anghenraid. Un nodwedd hanfodol sy'n cyfrannu at brofiad cyffredinol y defnyddiwr yw'r gallu i newid maint testun ar dudalen we. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio sut i weithredu'r swyddogaeth hon gan ddefnyddio rhaglennu Java, ochr yn ochr ag ymchwilio i gymhlethdodau SEO a lleoli. Yn ogystal, byddwn yn trafod rhai o'r llyfrgelloedd a swyddogaethau poblogaidd sy'n gysylltiedig â chyflawni'r dasg hon. Felly, heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni blymio i mewn!

Darllenwch fwy

Datryswyd: ffeil javafx i'r ddelwedd

ffeil i ddelweddTrosi Ffeil i Ddelwedd yn Java: Canllaw Cynhwysfawr

Ydych chi erioed wedi gorfod trosi ffeil yn fformat delwedd, ond nid oeddech chi'n siŵr sut i wneud hynny yn Java? Peidiwch ag edrych ymhellach, oherwydd yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am drosi ffeil i ddelwedd gan ddefnyddio Java. Byddwn yn dechrau gyda chyflwyniad i beth yw'r broblem ac yn symud ymlaen i drafod yr ateb mwyaf addas. Yna, byddwn yn esbonio'r cod gam wrth gam er mwyn i chi allu dilyn ymlaen a deall y broses. Yn y diwedd, byddwn yn archwilio mwy o fanylion yn ymwneud â'r broblem, llyfrgelloedd, a swyddogaethau dan sylw. Felly gadewch i ni blymio reit i mewn.

Darllenwch fwy

Datryswyd: javafx sut i gael y mynegai dethol o'r elfen ddethol yn listview

sut i gael y mynegai dethol o'r elfen ddethol yn listviewYm myd cymwysiadau gwe cyflym a rhyngwynebau defnyddwyr heddiw, cydran gyffredin rydyn ni'n dod ar ei thraws mewn cymwysiadau symudol a gwe yw'r ListView. Mae'r ListView yn gydran UI a ddefnyddir yn eang sy'n dangos rhestr o eitemau mewn modd sgroladwy. Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin sy'n ymwneud â ListView yw sut i gael mynegai dethol yr elfen a ddewiswyd. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i archwilio'r ateb i'r broblem hon, ynghyd â dadansoddiad trylwyr ac esboniad cam wrth gam o'r cod Java sydd ei angen.

Darllenwch fwy

Datryswyd: botwm eicon javafx

botwm eiconYm myd cymwysiadau gwe a symudol, mae'r defnydd o fotymau eicon wedi dod yn fwyfwy poblogaidd a hanfodol wrth ddarparu'r profiad defnyddiwr gorau posibl. Mae botymau eicon yn gynrychioliadau graffigol o weithredoedd neu orchmynion, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr lywio a rhyngweithio â'r rhaglen mewn modd greddfol sy'n apelio yn weledol. Fel datblygwr Java, mae deall sut i greu a gweithredu botymau eicon yn eich cymwysiadau yn hanfodol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i'r broses o greu botwm eicon, yn trafod llyfrgelloedd a swyddogaethau perthnasol, ac yn darparu canllaw cam wrth gam ar sut i ysgrifennu cod Java yn benodol at y diben hwn.

Er mwyn creu botwm eicon amlbwrpas a thrawiadol, rhaid inni roi sylw i'w gydrannau sylfaenol yn gyntaf. Mae botwm eicon fel arfer yn cynnwys delwedd (eicon) sy'n cynrychioli gweithred, ynghyd â chod sy'n cyflawni'r weithred gyfatebol pan glicir y botwm. Mae yna nifer o lyfrgelloedd y gallwn eu defnyddio; fodd bynnag, ar gyfer yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio Java Swing a'r dosbarth ImageIcon.

Swing Java yn llyfrgell a ddefnyddir yn eang ar gyfer creu rhyngwynebau defnyddwyr graffigol (GUIs) mewn cymwysiadau Java. Un o'i gydrannau niferus yw'r dosbarth JButton, sy'n symleiddio'r broses o greu ac addasu botymau. Mae'r DelweddEicon dosbarth, ar y llaw arall, yn caniatáu datblygwyr i ymgorffori delweddau yn hawdd yn eu ceisiadau.

Creu Botwm Eicon gyda Java Swing a ImageIcon

I greu botwm eicon gan ddefnyddio Java Swing a'r dosbarth ImageIcon, dilynwch y camau hyn:

1. Mewnforio'r llyfrgelloedd angenrheidiol:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

2. Creu dosbarth sy'n ymestyn y dosbarth JFrame ac yn gweithredu'r rhyngwyneb ActionListener:

public class IconButtonExample extends JFrame implements ActionListener {
  // Your code here...
}

3. O fewn y dosbarth, diffiniwch a dechreuwch y newidynnau angenrheidiol, megis gwrthrychau JButton a ImageIcon:

private JButton btnIcon;
private ImageIcon imgIcon;

4. Creu a ffurfweddu'r achosion JFrame, JButton, a ImageIcon:

public IconButtonExample() {
  // Initialize the ImageIcon instance with the desired image
  imgIcon = new ImageIcon("path/to/icon/image.png");
  // Initialize the JButton instance with the ImageIcon
  btnIcon = new JButton(imgIcon);
  // Add the ActionListener to the JButton
  btnIcon.addActionListener(this);
  // Configure the JFrame
  setLayout(new FlowLayout());
  setTitle("Icon Button Example");
  setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  // Add the JButton to the JFrame
  add(btnIcon);
  pack();
  setVisible(true);
}

5. Gweithredu'r dull actionPerformed o'r rhyngwyneb ActionListener:

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnIcon) {
    // Perform the desired action
  }
}

6. Creu'r prif ddull sy'n rhedeg y cais:

public static void main(String[] args) {
  SwingUtilities.invokeLater(() -> new IconButtonExample());
}

Unwaith y bydd y camau hyn wedi'u cwblhau, bydd gennych fotwm eicon swyddogaethol yn eich cymhwysiad Java, gan ddefnyddio llyfrgelloedd Swing a ImageIcon.

Addasu'r Botwm Eicon

Darllenwch fwy

Datryswyd: sut i wneud rhagosodiad sgrin lawn javafx

sut i wneud rhagosodiad sgrin lawnYn y byd sydd ohoni, mae technoleg a ffasiwn yn mynd law yn llaw. Tra bod selogion ffasiwn yn dilyn y tueddiadau diweddaraf, mae datblygwyr yn gweithio'n gyson ar ddylunio cymwysiadau a gwefannau sy'n dyrchafu profiad y defnyddiwr. Un nodwedd o'r fath sy'n boblogaidd iawn yw'r modd sgrin lawn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r broses o wneud rhagosodiad sgrin lawn mewn cymwysiadau Java, yn ymchwilio i arddulliau, edrychiadau a thueddiadau'r catwalks a ffasiwn yn gyffredinol, a hefyd yn dysgu am hanes gwahanol arddulliau a lliwiau gwisgo.

I wneud rhagosodiad sgrin lawn yn Java, mae'r Sgrîn lawn llyfrgell yn cael ei ddefnyddio. Mae'n cynnig ateb hawdd ac effeithlon i'r broblem hon. Mae'r dosbarth Sgrin Lawn yn cynnwys swyddogaethau hanfodol sy'n helpu datblygwyr i weithredu modd sgrin lawn yn eu cymwysiadau. I ddechrau, gadewch inni ddeall yr esboniad cam wrth gam o'r cod sy'n ymwneud â chyflawni'r swyddogaeth hon.

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class FullscreenExample {
 public static void main(String[] args) {
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  
  GraphicsEnvironment env = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
  GraphicsDevice device = env.getDefaultScreenDevice();
  
  // Fullscreen mode is enabled
  device.setFullScreenWindow(frame);
  
  frame.add(new JLabel("Full screen mode enabled!"));
  frame.validate();
 }
}

Yn y pyt cod uchod, yn gyntaf rydym yn mewnforio llyfrgelloedd angenrheidiol ac yn creu JFrame. Yna byddwn yn cael yr enghreifftiau GraphicsEnvironment a GraphicsDevice a ddefnyddir i ryngweithio â'r gosodiadau graffeg. Yn olaf, rydym yn galluogi modd sgrin lawn gan ddefnyddio'r gosodFfenestr Sgrin Lawn() dull yr enghraifft GraphicsDevice.

Darllenwch fwy

Datryswyd: javafx tableview dileu pob rhes

tableview dileu pob rhesYm myd rhaglennu a ffasiwn Java, mae TableViews yn aml yn chwarae rhan hanfodol wrth greu rhyngwynebau defnyddwyr sy'n apelio yn weledol ac yn drefnus, yn enwedig ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am arddangos llawer iawn o ddata. Yn debyg i'r byd ffasiwn, lle mae tueddiadau ac arddulliau'n newid gydag amser, o bryd i'w gilydd mae angen i ddatblygwyr ddileu pob rhes mewn TableView i ddarparu ar gyfer anghenion esblygol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i ddulliau o dynnu pob rhes o TableView gan ddefnyddio Java, gan ddarparu esboniad manwl o'r cod a thrafod llyfrgelloedd a swyddogaethau cysylltiedig. Felly, gadewch i ni gerdded rhedfa rhaglennu Java, ffasiwn ac arddull!

Darllenwch fwy